Kompleksowe badania modelowe w tunelu aerodynamicznym budynków Sienna Towers w Warszawie

Widok modelu w skali 1:300 z najbliższym otoczeniem w przestrzeni pomiarowej

Widok modelu w skali 1:120 w przestrzeni pomiarowej

Rozkład średniego ciśnienia na powierzchniach zewnętrznych budynków

Wyznaczenie wpływu oddziaływań środowiskowych na budynki Sienna Towers w Warszawie i ludzi (przechodniów i mieszkańców) w dwóch wariantach: bez planowanej przyszłościowej zabudowy i z zabudową planowaną w przyszłości. Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym ciśnienia wiatru na powierzchniach zewnętrznych  budynków kompleksu  Sienna Tower w Warszawie w skali 1:300 i 1:120; ocena komfortu wibracyjnego użytkowników budynków wysokich Sienna Tower; Badania komfortu wiatrowego przechodniów dla modeli w skali 1:300; badania komfortu wiatrowego użytkowników tarasów na modelach budynków wysokich „Sienna Towers” w skali 1:120; wykonanie pomiarów rozkładu prędkości wiatru na dachach budynków kompleksu „Sienna Towers” dla modelu w skali 1:120; badania wpływu działania wiatru na system wentylacji budynków i rozprzestrzeniania się zużytego powietrza z systemów wentylacji budynków; ocena występowania stref zastoju powietrza oraz występowania stref gromadzenia się pyłów i drobnych śmieci dla wszystkich zadanych kierunków natarcia wiatru; analiza odbić słonecznych; ocena występowania cyklicznych oddziaływań wiatru, wywołujących zmęczenie materiałów;Analizę oblodzenia i gromadzenia się śniegu na dachach, tarasach oraz detalach elewacyjnych, i w poziomie przyziemia w skali 1:300 i 1:120.
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.