Ocena przewietrzania doliny Wisłoka w związku z planowaną jej zabudową

Widok modelu w przestrzeni pomiarowej

Wizualizacja dymowa bez planowanej zabudowy

Wizualizacja dymowa z planowaną zabudową

Oceny wpływu projektowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie na przewietrzanie obszaru miasta w sąsiedztwie o promieniu 0,4km. Badania w dwóch sytuacjach pomiarowych: według istniejącego zagospodarowania terenu oraz według zagospodarowania z projektowanym budynkiem. 
WINDLAB.PL 2017 All rights reserved.